23 okt 2013

Studie: Betere Wetgeving en Palmolieverbod

0 Reacties

palmolie_0Libera! voert als klassiek-liberale denktank het streefdoel van goede wetgeving en bestuur hoog in te vaandel. Cruciaal hierbij is een overheid die bij de opmaak van regelgeving de klassieke grondrechten en individuele vrijheden, zoals het eigendomsrecht en de vrijheid van ondernemen, minstens optimaal respecteert en indien nodig zelfs beschermt. Vaak blijkt dit laatste echter niet het geval te zijn. Omdat de overheid steeds allerlei beleidsdoelen wil realiseren en hiervoor in de normale werking van en binnen samenleving tussenbeide moet komen, worden deze grondrechten en vrijheden stelselmatig op zij geschoven of zelfs met de voeten getreden. De vraag rijst dan ook hoe deze gebrekkige en schadelijke regelgeving aan te pakken?

Met de studie “Betere wetgeving: hoe rechters een oplossing kunnen bieden” – plechtig voorgesteld door auteur Manu Dierickx Visschers op een lunchcauserie in het Vlaams Parlement in Brussel op donderdag 24 oktober 2013 – wenst Libera! een (begin van) antwoord hierop te verschaffen. Gewezen Nederlands EU-Commissaris voor de Interne Markt Frits Bolkestein voorzag de studie van een voorwoord en ook De Tijd schonk uitgebreid aandacht aan het rapport.

De studie begint met een korte theoretische uiteenzetting over de diverse inhoudelijke en procedurele algemene beginselen van behoorlijke regelgeving en hun verband met de vrijwaring van de klassieke grondrechten door rechtscolleges. De bedoeling hiervan is om over een analysekader te beschikken die de wetgever stelselmatig zou moeten toepassen bij de overweging van wetgeving om zo aanvaringen met rechters te vermijden. Vervolgens past de studie deze theoretische inzichten toe op een gevalstudie, namelijk het wetsvoorstel dat het gebruik van palmolie in voeding vrijwel verbiedt. Hieruit komt naar voor dat het wetsvoorstel zowel onzorgvuldig is opgesteld, als het eigendomsrecht en de vrijheid van ondernemen op onevenredige en niet-noodzakelijke wijze schendt. Indien goedgekeurd bestaat er een grote kans dat deze succesvol voor rechtbanken kan aangevochten worden.

De studie kan via deze link integraal nagelezen worden.
Een beknopt verslag van de voorstelling van deze paper vindt u hier.
Het officiële persbericht voor de studie kan via deze link gedownload worden.
Het betreffende artikel in De Tijd kan hier en hier nagelezen worden.

[begin]