29 apr 2019

Tien strijdpunten van Libera! voor verkiezingen 2019

0 Reacties

Voor de eerste keer heeft het bestuur van denktank Libera! na enkele interne discussiemomenten een lijst opgesteld van tien strijdpunten voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 27 mei 2019.

Deze strijdpunten zijn in de ogen van Libera! een praktische toepassing van de ideologie waarvoor zij staat.

Wij nodigen iedereen uit om deze te verspreiden. Politici die zich hierin kunnen vinden, worden gevraagd om die, dit mag punt per punt afzonderlijk, te ondertekenen.

1) In de komende legislatuur mag er geen enkele belastingverhoging gebeuren. De overheden moeten streven naar een maximum van 40 % overheidsbeslag op het BBP. Dit maximum moet op langere termijn in de Grondwet worden opgenomen.

2) Alle subsidies aan bedrijven moeten worden afgebouwd. Alle middelen die hierdoor vrijkomen moeten gebruikt worden om de vennootschapsbelasting te verminderen.

3) Collectieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op de verloning en arbeidsomstandigheden moeten op bedrijfsniveau gesloten worden.

4) Opdat vakbonden in paritaire comités als onderhandelingspartner kunnen optreden moeten zij de rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht aannemen en een transparante boekhouding voeren.

5) De overheidsbedrijven Proximus, NMBS en B-Post moeten volledig geprivatiseerd worden en opereren in een vrije mededingingsmarkt. De aandelen van de Belgische staat in banken moeten worden verkocht.

6) De Europese Unie moet opgevat worden als een confederatie van nationale, soevereine lidstaten. De bevoegdheden van de EU worden beperkt tot het vrijwaren van de interne markt, het mededingingsrecht, en het beveiligen van de buitengrenzen tegen illegale immigratie.

7) In België worden geen bevoegdheden geherfederaliseerd. Er moeten zo snel mogelijk stappen worden gezet om de sociale zekerheid, prioritair de gezondheidszorg, toe te wijzen aan de gemeenschappen.

8) De Europese buitengrenzen worden met gezamenlijke inspanningen van de Europese lidstaten waterdicht gemaakt. Aanvragen tot asiel of immigratie gebeuren in buitenposten aan de Europese grens. Elke lidstaat bepaalt hoeveel immigranten er worden toegelaten. België voert een ‘workfare’ immigratiebeleid: alleen immigranten die kunnen bijdragen aan onze economische welvaart worden toegelaten.

9) Alle wetten die de meningsvrijheid beperken worden afgeschaft. Alleen opinies die als een onderdeel van een gemeenrechtelijke misdrijf kunnen worden beschouwd, kunnen juridisch vervolgd worden.

10) Private personen, zowel particulieren als rechtspersonen, hebben het recht te bepalen wie hun eigendom huurt of in hun bedrijf komt werken. Voor overheidsinstanties geldt een verbod op positieve en negatieve discriminatie. Dit belet niet dat op vrijwillige basis tussen particulieren en bedrijven non-discriminatieconvenanten kunnen gesloten worden.

[begin]